lesen aus der Datenbank...

Charcoal

Jungtier

Bild: Anna Dinse

 

Bild: Marcel Woyack

 

Bild: Bonny Haueisen

 

Bild: Holger Euchler

 

Bild: Bonny Haueisen

 

Bild: Bonny Haueisen

 

Bild: Marco Vasen

Besitzer: Petra Kornelsen

Semiadult

Bild: Bonny Haueisen

 

Bild: Sabrina Schleip

 

Bild: Marco Vasen

 

Bild: Bonny Haueisen

 

Adult

Bild: Daniel Bohle

Besitzer: Marcel Woyack

Bild: Bonny Haueisen

 

Kopfportrait

Bild: Sabrina Schleip